خدمات بهینه سازی فرآیندها و EPM

بهینه سازی فرآیندها

شرکتهايي که نميتوانند نوآوريهاي تکنولوژيکي سريع و بزرگ را پي بگيرند و مستقر سازند، مزيتهاي رقابتي خود را از دست خواهند داد.
براي موفقيت دائمي، شرکتها بايد تمامي استراتژيهاي کسب و کار خود را به نحوي توسعه دهند تا خود را از تمامي قيود ساختارهاي وظيفه اي رها سازند و سازوکارهاي تصميم سازي را براي تحقق بخشيدن به بهبودهاي موردنياز و پيشرفت توسعه دهند. اين امر زماني ممکن ميشود که رابطه و تأثير ميان تمامي فرآيندهاي اصلي مورد توجه قرار بگيرد و به صورت نظاممندي با آن برخورد شود و بهبود يابد.
شرکتهايي که به طور مستمر فرآيندهاي خود را بهبود و توسعه ميدهند، که مديريت آنها چشماندازي دارد که آنها فقط بر روي مشکلاتي نظير کيفيت پايين و هزينه بالا متمرکز نميشوند بلکه همزمان فرصتهاي جديد را نيز در اختيار ميگيرند.
در سازمانهاي مبتني بر مديريت فرآيندي، اغلب مديران يا سرپرستان مسئول فرآيندها يا فعاليتهاي خاصي هستند. آنها مسئول سازماندهي آن فرآيند يا فعاليت بخصوص و فراهم آوردن منابع لازم براي اجراي آن هستند. از سوي ديگر آنها مسئول اندازهگيري نتايج آن فعاليت و در صورت نياز ارايه بازخورد اصلاحي نيز هستند. همچنين، هر زمان که ممکن باشد آنها مسؤول تغيير و بهبود آن فرآيند يا فعاليت نيز هستند. بنابراين هر مدير يا سرپرستي که بخواهد به درستي به وظايف خود در قبال فرآيند يا فعاليت تحت مسؤوليت خود عمل کند بايد با فرآيند، مشخصهها و ابعاد مختلف آن و نحوه مدلسازي آن آشنايي داشته باشد. اين راهنما با هدف ايجاد اين شناخت تهيه شده است.
حال با توجه به موارد فوق ،بايد بدانيم که در هر سازماني مي توانيم فرايندها را بهينه کنيم با توجه به زمان وروشهاي جديد که در مدير يت تعريف شده است واين مشاور اولين اقدامي که پس از ورود به سازماني به عنوان کارفرماي خود مي کند در صورت در خواست کارفرما بررسي فرايندهاي مرتبط با خدمات را انجام داده  و بصورت يک گزارش جهت بهينه سازي فرايندها سازمان به کارفرماي محترم ارائه مي دهد.

EPM

EPM يا Enterprise Project Management، نه يك نرم‌افزار يا سرور، بلكه راه‌حل جامعي (Solution) براي كنترل و مديريت پروژه‌هاي يك سازمان مي‌باشد. اين راه‌حل كمك مي‌كند تا مديران پروژه بتوانند پروژه‌هاي سازمان را بصورت متمركزي ايجاد و پيگيري نموده و به سرانجام رسانند. در اين سازمان فرضي، كاربران و منابع مربوطه با مكانيزم‌هاي ساده و كارآمدي مي‌توانند نسبت به فعاليت‌هاي خود مطلع شده، پيشرفت آنها و ساعات كاركرد خود را گزارش داده و نهايتا در بوجود آوردن و استفاده از اطلاعات پروژه، متناسبا سهيم شوند. همچنين مديران سازمان مي‌توانند گزارشات مورد نظر خويش را از اطلاعات سيستم كنترل پروژه سازمان استخراج نموده و آنها را مورد بررسي قرار دهند.
براي ارايه چنين راه‌حل جامعي ، سرور Microsoft Project Server به همراه نرم‌افزار كاربردي Microsoft Project Professional و امكانات تحت وب Project Web Access در قالب گروهي از خانواده نرم‌افزار‌هاي Microsoft Office گرد هم آمده و توسعه پيدا كرده‌اند.
  مطابق اين چيدمان:
• Microsoft Project Professional
نرم‌افزار كاملي است كه مديران پروژه توسط آن پروژه‌ها و منابع سازماني را ايجاد و تغيير مي‌دهند. اين پروژه‌ها و منابع در بانك اطلاعاتي Microsoft Project Server ذخيره خواهند شد.
• Microsoft Project Server
يك بانك اطلاعاتي Microsoft SQL Server است كه كاربرگ‌ها، گزارشات وضعيت، گزارشات و مدل‌هاي Portfolio، منابع سازماني، و الگو‌هاي جامع سازماني (Enterprise Global Template) را براي پروژه‌هاي سازمان فراهم مي‌كند.
• Microsoft Project Web Access
يك نرم‌افزار مبتني بر وب مي‌باشد كه به اعضاء تيم (Team Member)، مديران پروژه‌ها و منابع، و مديران سازمان اجازه مي‌دهد كه به اطلاعات Microsoft Project Server مانند كاربرگ‌ها و گزارشات دسترسي يابند.