پروژه های طراحی

 •       طراحی تاسیسات محوطه باغ نمایش
 •       طراحی تاسیسات ساختمان کوشک مرکزی
 •       طراحی تاسیسات ساختمان موسیقی
 •       طراحی سرویس های بهداشتی محوطه باغ هنر
 •       طراحی سرویس های بهداشتی پارک آب و آتش
 •       طراحی آبنما محوطه باغ هنر
 •       طراحی پایدار سازی خاک اطراف ساختمان موسیقی
 •       طراحی ساختمان اداری دیبـاج
 •       طراحی ساختمان مسکونی محلاتی
 •       طراحی ساختمان مسکونی اقدسیه      
 •       طراحی شعب بانـک مهـر اقتصـاد
 •       طراحی شهر آبگینه شهرداری منطقه 9
 •       طراحی درمـانگاه شـهرداری منطقه 9
 •       طراحی اسـتخر شـهرداری منطقه 9
 •       طراحی ساختمان های پشتیبانی رستوران مرکزی سایت پارس یک (عسلویه)