خدمات آموزشی

شرکت راهبرد عمران و صنعت گروه آموزش های تخصصی راجهت  برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی در حوزه مدیریت پروژه و برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت کارگاه های آموزشی و براساس مثالهای اجرایی در پروژه های فعال، با به کارگیری اساتید معتبر و دارای سوابق درخشان داخلی و بین المللی ایجاد نموده، که دوره ها بشرح جدول ذیل بصورت داخل سازمانی برای شرکت ها و موسسات و دانشگاه ها بر اساس نیاز بازار کار برگزار می نماید.

به آن دسته از شرکت کنندگانی که موفق به گذراندن حد نصاب آزمون ها و کارگاههای طول دوره شده اند مدرک معتبر بین المللی و داخلی اعطا خواهد شد. تربیت کارشناسان مدیریت پروژه و متخصصین کنترل پروژه و آماده سازی جهت اشتغال در بخش های دفتر فنی، مدیریت پروژه و برنامه ریزی و کنترل پروژه برای  پروژه های عمرانی و صنعتی از اهداف مهم این دوره جامع می باشد.