دوره های آموزشی و سمینارها

  • دوره های آموزشی Pmo
  • دوره های آموزشی MSP
  • دوره های آموزشی متره و برآورد
  • دوره های آموزشی P6
  • دوره های آموزشی صورت وضعیت نویسی
  • دوره های آموزشی امور مناقصات و کنترل پروژه     
 

به عنوان نماینده آکادمی بین المللی مدیریت پروژه IA PM (International Academy of Project Manegment) در ایران و برگزاری سایر دوره های تخصصی به همراه ارائه مدرک متعبر بین المللی توسط مجرب ترین اساتید ایران