خدمات طراحی

 

یکی از بخش های مهم شرکت راهبرد عمران و صنعت بخش طراحی می باشد. این مشاور همواره کوشیده است با همکاری طراحان به نام کشور با بکار گیری خلاقیت و علم روز دنیا در جهت تامین نیازهای مشتریان خود طراحی های مختلفی را ارائه دهد
 

1. خدمات نظارت کارگاهی و عالیه

خدمات برنامه ریزی
تعیین روش اجرای کار
کنترل پیشرفت کار
خدمات مهندسی خدمات هماهنگی ، اجرایی ، تحویل موقت
خدمات کنترل کیفیت خدمات برآورد، کنترل پرداخت ها و هزینه ها
امور حقوقی قراردادها خدمات مربوط به دوره بهره برداری آزمایشی ( دوره تضمین ) و تحویل قطعی
 

2.   خدمات کلی مشاور

ارائه خدمات مهندسی وطراحی
ارائه خدمات مشاوره ونظارت
ارائه خدمات مدیریتی(مدیریت پیمان – مدیریت طرح)
ارائه خدمات آموزشي ونرم افزاري
ارائه خدمات پژوهشي وتحقيقاتي
ارائه خدمات بازرگانی