درباره شرکت راهبرد عمران صنعت

مشاور راهبرد عمران وصنعت فائزین در سال 1385به منظور ارائه خدمات مهندسی در طراحی ونظارت بر ساخت پروژه های عمرانی تاسیس گردید . در این مدت تجارب موسسان و مدیران شرکت در پروژه های ملی و سوابق علمی و اجرایی کارشناسان از یک سو ، و مشاهده رغبت کارفرمایان از سوی دیگر ، باعث شد شرکت در اکثر پروژه ها به عنوان مشاور نقش ایفا نماید.