پروژه های اجرایی


    ساختمان اداری دیباج

ساختمان اداری دیباج با مساحتی در حدود 3500 متر مربع با مدیریت پیمان شرکت راهبرد عمران و صنعت در حال ساخت می باشد.

    بازسازی ساختمان اداری میثاق

ساختمان اداری میثاق با مساحتی در حدود 3000 متر مربع با مدیریت پیمان شرکت راهبرد عمران و صنعت در حال ساخت می باشد.