خدمات مدیریتی

1 . مدیریت طرح

•       انتخاب مشاوران پروژه
انجام اقدام های لازم برای ارجاع خدمات جنبی پروژه به مشاور صلاحیت دار
پیگیری اجرای قرارداد مشاور و کنترل پیشرفت مطالعات
رسیدگی و تأیید صورت حساب های قرارداد های مشاوران و ارسال آنها برای کارفرما، به منظور امضاء و صدور دستور پرداخت
بررسی روش اجرای کار و نحوه ی تهیه اسناد مناقصه ومدیریت طرح 

2 . مدیریت پیمان

خدمات اجرایی
خدمات ارجاع کار و نظارت           
خدمات راه اندازی و تحویل